Често задавани въпроси

 

Застраховане на търговски кредит

КАКВО Е ЗАСТРАХОВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ?

 

Застраховане на търговски кредит, наричано също застраховане на търговски вземания, осигурява на бизнеса Ви защита срещу невъзможност на клиентите Ви да изплатятт търговските си задължения. Това може да се случи, защото Вашият клиент е изпаднал в несъстоятелност или защото Вашият клиент не е платил в рамките на предвидения срок. Тези рискове обичайно се описват като търговски рискове. Компании, които изнасят могат също така да се защитят срещу редица политически рискове, които могат да възпрапятстват или забавят плащането. Това може да се случи, когато плащането не е направено като пряк резултат от война в страната на купувача, анулиране на договора от страна на правителството на страната на купувача или когато едно правителство въвежда регулации, които предотвратяват вноса или износа на стоки или ограничават трансферът на валута от страната на купувача.

КОЙ ИЗПОЛЗВА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ?Всеки бизнес, продаващ при условия на отложено плащане, може да се възползва от застраховане на търговски кредит. Клиентите на Euler Hermes са различни по големина и варират от малки фирми до големи мултинационални компании. Компании от повечето сектори на икономиката - както от сферата на услугите, така и тези търгуващи със стоки - използват застраховане на търговски кредит.

КАКВИ УСЛОВИЯ НА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСТРАХОВАНИ?Застраховането на търговски кредит е за краткосрочни търговски вземания, които падежидат след по-малко от една година.

ИМА ЛИ МИНИМУМ НА ПРОДАЖБИТЕ, КОИТО ДА БЪДАТ ЗАСТРАХОВАНИ?От практична гледна точка, обикновено е необходимо да се застраховат годишни продажби в размер на поне 1 000 000 евро, за да се постигне икономическа ефективност.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ОБМИСЛЯ ДА ЗАСТРАХОВАМ ТЪРГОВСКИТЕ СИ ВЗЕМАНИЯ?Средно, 40% от активите на компаниите са под формата на търговски вземания. Понякога тази стойност е значително по-висока. Много е трудно за една компания да предвиди кой клиент ще просрочи плащанията си. Близо 50% от всички просрочия по плащания възникват от купувачи, с които са установени стабилни и дълготрайни търговски взаимоотношения.
Разходите за бизнеса при неплащане могат да бъдат значителни. Например, ако маржът на печалбата на една компания е 5% и един от клиентите не направи плащания за €100 000, компанията ще трябва да постигне допълнителни продажби за €2,000,000, за да компенсира пропуснатите печалби. Още по-важено е, че изгубеният паричен поток може да има опустошителен ефект върху бизнеса. Неплащането от страна на клиент отслабва Вашата компания и намалява възможностите за инвестиции. А застраховането на търговски кредит Ви помага в управлението на Вашите вземания и компенсира в случай на неплащане.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ ?

 

Има много ползи, включително:
• По-добро управление на кредитния портфейл и защита срещу значителни загуби от лоши вземания
• По-добро управление на риска в рамките на система за ранно предупреждение базирана на базата данни на Euler Hermes
• По-добро бизнес планиране чрез премахване на рисковете, породени от неизвестността
• По-добри условия за оборотно финансиране от Вашия кредитор, тъй като сте подобрили качеството на търговските си вземания със застраховката на търговски кредит
• По-добро планиране на продажбите, благодарение на информацията на Euler Hermes, която може да бъде използвана, за да се таргетират нови клиенти и пазари и да се наблюдават съществуващите клиенти
• Ползата от използването на капацитета на Euler Hermes и нашата мрежа при събирането на дългове
• Подобряване на паричния поток, защото получавате плащане за неплатени фактури, които са застраховани

Повече информация можете да откриете на „Застраховане на търговски кредит с Euler Hermes“

МОГА ЛИ ДА ЗАСТРАХОВАМ САМО КЛИЕНТИТЕ, ЗА КОИТО СЪМ ПРИТЕСНЕН?Никоя застрахователна програма не може да функционира в дългосрочен план, ако са покрити единствено съмнителните купувачи. И по-конкретно, никой не може да предскаже точно кога една компания може да фалира. Euler Hermes застрахова на база на целия оборот. Това е от най-голяма полза за нашите клиенти и допринася за поддържането на дългосрочни взаимоотношения.

КАКВО Е НИВОТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО?Нивото на обезщетението обикновено варира между 80-100%. Въпреки това, нивото зависи от вида на полицата, от Вашия опит в управлението на търговския кредит, от Вашия портфейл от търговски вземания, както и от избора Ви на застрахователна премия.

АКО ПРЕТЪРПЯ ЗАГУБИ, КОЛКО БЪРЗО ЩЕ МИ БЪДЕ ИЗПЛАТЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?Обикновено обезщетението ще бъде платено в срок от 60 дни при загуба от местен клиент. Загуба от износ може да отнеме малко повече време, поради периода на изчакване за конкретната страна. Въпреки това, ако загубата от износ е поради несъстоятелност, тя ще бъде платена в рамките на 60 дни от датата на загубата.

ИМА ЛИ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ОНЛАЙН?Да. С Eolis, онлайн системата за управление на полици на Euler Hermes, можете да отправите искане за застраховане на кредит, да предявите иск, както и да следи вашите искове във всеки един момент, когато пожелаете чрез интернет.

КОЛКО СТРУВА ЗАСТРАХОВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ ?За най-популярната полица, премията се изчислява като процент от продажбите. Този процент обичайно е по-малък от 1%, като зависи от търговската история на компанията и предходните загуби по търговския кредит на компанията, както и от сектора и клиентската база. Когато е включено покритие на политически риск, премията може да бъде по-висока. Имайки предвид, че средното ниво на лошите вземания на фирмите е приблизително 0,7% от продажбите, за по-голямата част от фирмите застраховката на търговския кредит ще бъде икономически ефективна, дори преди да се вземат под внимание многото допълнителни ползи, свързани с областта на продажбите.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА СЪБЕРЕТЕ ВЗЕМАНЕТО ?Ако сме изчерпали нашите възможности преди предприемането на правни действия и Вие желаете да приключим дейността по събирането на този етап, ние можем да приключим случая. Въпреки това, ние можем да Ви посъветваме относно ефективността на правните действия за конкретния случай и за следващите стъпки, които да предприемете, за да се опитате да възстановите парите си.


Събиране на вземанияКОЛКО ОПИТ ИМАТЕ В СЪБИРАНЕТО НА ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ?Ние сме B2B специалисти и от нашия дългогодишен опит знаем най-ефективните методи за събиране на просрочени бизнес задължения и го правим с извънредно внимание и грижа.

КОЛКО ОФИСА ИМАТЕ И КЪДЕ СА БАЗИРАНИ?Euler Hermes има внушително присъствие в над 50 страни, както и силно партньорство с външни адвокати и агенти за събиране на вземанията в други страни, което ни позволява да предложим услуги за събиране на вземания в над 130 страни по света.

С КОЛКО СПЕЦИАЛИСТА ПО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ РАЗПОЛАГАТЕ ВЪВ ВАШИТЕ ОФИСИ?В момента по света имаме над 600 специалисти по събиране на търговски кредит, които имат експертизата и уменията да възстановят Вашите пари. Ние ги обучаваме самостоятелно и развиваме техните умения по време на тяхната кариера. Те разбират как да бъдат посланици на Вашата организация, като същевременно остават напълно фокусирани върху събирането на законно дължимите Ви суми.

КАКВИ МЕТОДИ ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ?Ние използваме силата на нашето име, за да събираме вземанията по телефон и чрез писма за събиране и ако е необходимо можем да осигурим събиране по правен път от съдебното решение до предприемането на изпълнителни действия по събиране на вземането.

КОЛКО Е СРЕДНИЯТ СРОК ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГА ?Всеки случай е уникален и типичното поведение на длъжника се различава според страната, но при всички положения ние се стремим незабавно да стигнем до споразумение с длъжника. Нашата цел е да съберем вземанията преди предприемането на правни действия и нашите опитни служители могат да Ви насочат в този процес, където и да се намира длъжника.